Elektrikernas a-kassa,
vi finns här för dig.

Bli medlem och försäkra din inkomst. Vi ger dig råd, stöd och kraft i oroliga tider.

Bli medlem

hero
Solceller
Elektriker med vattenpass.

Vanliga frågor

 • Förutsättningen för att få ett medlemskap beviljat är att du arbetar inom Elektrikernas a-kassas verksamhetsområde eller att du arbetade inom vårt verksamhetsområde när du senast arbetade.

  Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige, inom elteknikbranschen, sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

  Vill du ansöka om medlemskap?

 • Det kostar för närvarande 140 kronor per månad att vara medlem i Elektrikernas a-kassa.

 • Om du har avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig ska du skicka oss en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

  Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det. Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning.

  Giltiga skäl för att slippa avstängning

  För att inte bli avstängd från rätten till ersättning krävs det mycket starka skäl, till exempel hälsoskäl, att arbetsgivaren inte betalat ut din lön, eller kränkande särbehandling. Man behöver kunna styrka att man gjort konstruktiva försök att lösa situationen. 

  Hälsoskäl ska vara styrkta med läkarutlåtande och det krävs att du innan uppsägningen har träffat en läkare som styrker att du inte kan utföra ditt arbete samt att det inte finns annat arbete hos arbetsgivaren som du kan ta. Försök till omplacering ska ha gjorts.

  45 dagar om du sagt upp dig själv
  Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl för din uppsägning riskerar du att bli avstängd från rätten till arbetslöshetsersättning under viss tid. 

  Har du sagt upp dig själv är den vanligaste avstängningstiden 45 ersättningsdagar. Under avstängningstiden ska du deklarera dina tidrapporter och skicka dem till oss.

  Som avstängningsdag räknas dag då du annars skulle ha fått arbetslöshetsersättning eller dag då du arbetat minst tre timmar. De 45 avstängningsdagarna ska fullgöras inom 112 kalenderdagar, räknat från dagen efter din sista anställningsdag.

  Efter tre gånger förlorar du ersättningsrätten
  Om du säger upp dig utan giltigt skäl tre gånger inom samma ersättningsperiod förlorar du rätten till ersättning och måste då uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till en ny ersättningsperiod

 • Ett arbete ska alltid styrkas med arbetsgivarintyg, som din arbetsgivare fyller i. Det är din arbetade tid under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös som ska styrkas. 

  Vi använder ditt arbetsgivarintyg som underlag för att bedöma om du kan få arbetslöshetsersättning och i så fall hur mycket.

  På Mina sidor kan du begära att din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare fyller i  intyget i intyget på www.arbetsgivarintyg.nu och du godkänner det via Mina sidor. Arbetsgivarintyget fylls i för de senaste tolv månaderna du har arbetat. Har du haft flera anställningar behöver vi ett arbetsgivarintyg från varje enskild arbetsgivare. Under fliken Arbetsgivare här på webbplatsen finns mer att läsa om hur intyget fylls i.
  Du måste också skicka in Arbetsgivarintyg till oss på begäran, till exempel när din anställning är avslutad eller vid pågående deltidsanställning.

 • De första  två ersättningsdagarna du är arbetslös kallas för karensdagar. För dem får du ingen ersättning. 

  Varje gång du påbörjar en ny ersättningsperiod ska du göra två dagars karens. Det är först efter dessa två din ersättningsperiod börjar.

  En karensdag är en dag som du skulle ha fått arbetslöshetsersättning för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång. Har man haft ett kortare uppehåll på mindre än 12 månader dras ingen ny karens,

  Under perioden 3 januari 2022 till 1 januari 2023 är karensvillkoret tillfälligt sänkt till två dagar.

 • En av förutsättningarna för att du ska få ersättning från oss att du lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende. Du ska på heder och samvete intyga att de uppgifter du lämnat är riktiga och fullständiga.

  Du ska också så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen, meddela oss när din situation förändras på något sätt som kan påverka din ersättning. Det kan handla om att du får ett jobb, börjar studera, blir sjuk eller något mindre som att du blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.

  Om du låter bli att meddela oss förändringar, eller om du lämnar felaktiga uppgifter, riskerar du att uteslutas som medlem. Om du utesluts som medlem innebär det att du inte kan få ersättning förrän efter tidigast 12 månader eftersom det tar 12 månader att uppfylla ett nytt medlemsvillkor.

  Du behöver dessutom uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du kan få ersättning på nytt.

  Om det finns skäl mot att utesluta dig kan du i stället frånkännas ersättning. Det betyder att du inte får någon ersättning från oss under ett antal dagar, i normalfallet 130 dagar.

 • Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Vi på a-kassan hanterar inga kontonummer. Du kan själv anmäla vilket konto du vill att utbetalningen ska gå till. Det gör du på Swedbanks webbplats.

  Även du som har ett konto hos Swedbank behöver anmäla till vilket konto du vill ha pengarna. Om du tidigare har anmält konto i Swedbank eller begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången du får en utbetalning från oss. Finns inget konto kommer din första utbetalning på en utbetalningsavi som skickas hem till dig.

  Anmäl konto 

  Längst ner på utbetalningsspecifikationen kan du se vilket konto pengarna kommer att sättas in på, eller om de kommer att betalas via en avi (avin kommer i ett separat brev). Om du får utbetalningen på en avi och vill att pengarna ska sättas in på ett konto kan du också göra det på Swedbanks webbplats.

  Utbetalning på torsdagar

  När du får din ersättning beror på när vi får din tidrapport. Generellt gäller att ersättning för tidrapport som har kommit in till oss senast måndag utbetalas redan på torsdagen samma vecka. Undantaget är veckor som innehåller röda dagar. Då kan ersättningen ibland betalas ut någon annan veckodag. Vi informerar alltid om det här på webbplatsen.

 • Grundregeln är att du inte kan få ersättning från oss på a-kassan samtidigt som du studerar. För att kunna få ersättning krävs att dina studier är avslutade och att din avsikt är att söka och ta arbete, inte att fortsätta studera.

  Det finns dock några undantag från detta. Mer om vad som gäller angående studier och vad vi behöver för information från dig kan du läsa nedan. Hör av dig om du har några frågor.

  Avslutade studier

  Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att vi ska kunna se dina studier som avslutade får du inte ha för avsikt att fortsätta med samma typ av studier. Du får inte heller ha resttentamina, uppsats eller examensarbete som du tänker arbeta med.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som så kallad överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

  På Mina sidor intygar du dina studier. Du hittar formuläret under rubriken E-tjänster.

  Meddela oss om du vill studera

  Om du vill studera samtidigt som du får ersättning från a-kassan måste du ansöka om att få göra det innan du påbörjar studierna. Detta gäller oavsett om du tänker studera i liten omfattning eller bara på kvällarna. Även svenska för invandrare (SFI) räknas som studier.

  Ansök om att få studera genom att fylla i och skicka formuläret Ansökan om att få studera under arbetslösheten som finns på Mina sidor.

  Studera med ersättning

  Det finns några undantag då du kan få ersättning från a-kassan samtidigt som du studerar. Du måste dock ansöka och få dina studier godkända av oss innan du börjar. I följande fall kan vi godkänna att du studerar samtidigt som du får ersättning:

  Studier på deltid

  Du kan få ersättning från a-kassan om du studerar högst 50 procent av heltid. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
  Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna. Om du tidigare deltagit i studierna vid sidan av ett arbete i minst 15 veckor kan du dock få ha studiemedel.

  Du kan få ersättning från a-kassan för deltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Studier på heltid

  Du kan ha rätt till ersättning under studietiden om du har studerat på heltid vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete i minst 15 veckor och vill fortsätta studera på heltid när du blivit arbetslös. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna.

  I ovanstående fall kan du få ersättning från a-kassan under heltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Orienteringskurser och omställningsaktiviteter

  Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

  Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid. Du kan få 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod för tid du deltar i sådan kurs/aktivitet.