Om oss

Elektrikernas a-kassa finns här för våra medlemmar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut ersättning om du skulle bli arbetslös.

Informera

På vår sajt finns relevant information för de olika stadierna man kan tänkas gå igenom när man är arbetssökande.

Vägleda

Vi vill göra det så enkelt och smidigt som möjligt så att du kan fokusera på viktigare saker. Våra guider på hemsidan visar dig vägen och vår support är alltid redo för våra medlemmar. 

Ge ekonomisk trygghet

Vi vill ge dig ett ekonomiskt lugn i oroliga tider. Med personlig service och trygg hantering av ditt ärende.

Verksamhetsområde


Vårt verksamhetsområde är begränsat till sysselsatta arbetstagare i elteknikbranschen i Sverige, såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

Vår verksamhet regleras, förutom i de egna stadgarna, i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Elektriker kollar i ett hisschakt

Organisation


Elektrikernas a-kassa, med över 30 000 medlemmar över hela Sverige, har sitt kansli i Stockholm. Det är här alla ärenden gällande arbetslöshet och medlemskap handläggs.

Vårt högsta beslutande organ är föreningsstämman. I stadgarna framgår det hur val av ombud till föreningsstämman går till. Samtliga medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt att delta i val av ombud.

Mellan stämmorna är vår styrelse det högsta beslutande organet. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Vår styrelse, som är vald av föreningsstämman, består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Det är vår kassaföreståndare Anna-Lena Lindberg som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Årsredovisning


Vårt verksamhetsår på a-kassan utgörs av ett kalenderår och det är vår syrelsen som ger en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen skrivs under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren. Årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret avlämnas till revisorerna senast den 31 mars varje år.

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda, finns en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen hos oss på a-kassan för den som är intressserd av att ta del av den.

Lagen om a-kassor

Läs mer om den lag som reglerar vår verksamhet, lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor.

Relaterat