Under din arbetslöshet

Nu har du fått igång din ersättning och bekantat dig med Mina sidor. Under arbetslöshetens gång kommer du att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

hero

Har du haft uppehåll i ersättningen

Om du kommer tillbaka till oss inom ett år från det att du senast fick ersättning får du fortsätta på din tidigare period. Detta förutsatt att du har dagar kvar.

Har det gått mer än ett år sedan du senast fick ersättning utreder vi om du får fortsätta på din tidigare period eller om du måste uppfylla villkoren för en ny.

När du skickar in din första tidrapport via Mina sidor får du en fråga om vad du har gjort sedan du senast hade ersättning. Beroende på ditt svar får du sedan uppgifter på din att göra-lista. Var noga med att slutföra de uppgifter du får.

Observera att andra regler kan gälla om du har arbetat utomlands. Kontakta oss om det är aktuellt för dig.

Vad har du gjort sedan sist?

Om du har haft ersättning för mer än 365 dagar sedan är det viktigt för oss att veta vad du har gjort sedan du hade ersättning senast.

När man bedömer hur lång tid det var sedan du hade ersättning räknas inte så kallad överhoppningsbar tid. Exempel på överhoppningsbar tid är avslutade heltidsstudier eller månader som du kan visa att du varit helt sjuk, eller haft hel föräldrapenning.

Månader där du har arbetat så mycket att månaden ingår i ett arbetsvillkor måste ändå ingå i kvalifikationstiden. Högst fem år kan hoppas över. Om ditt uppehåll beror på utlandsvistelse, arbete, semester eller annat som inte räknas som överhoppningsbar tid, betraktas ditt ärende som nytt hos oss. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få ersättning.
 
Så här påverkar olika typer av arbete din ersättningsrätt

Här kan du läsa mer om hur olika typer av arbete påverkar din rätt till ersättning.
 
Aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen

En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.
I aktivitetsrapporten, som du lämnar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du haft, samtal med studie- och yrkesvägledare du haft och utbildningar du har sökt. Din aktivitetsrapport ska lämnas in senast den 14:e varje månad.
Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på vad som gäller för aktivitetsrapporterna. Det är också hos dem du rapporterar dina ärenden.
 
Deltidsarbete (60-veckorsregeln)

Du kan få ersättning från a-kassan i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod.
Resterande veckor i ersättningsperioden får du endast använda när du inte arbetar. Regeln kallas för 60-veckorsregeln.
Vad räknas som en deltidsvecka?

En deltidsvecka är en vecka där du arbetat och fått ersättning från oss för en eller flera dagar. Oavsett om du har arbetat en eller fyra dagar i en vecka så räknas den veckan som en deltidsvecka, om du fått ersättning från oss under samma vecka.
60-veckorsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar.

Betald semester räknas som arbete. Regeln gäller endast för veckor med ersättning från a-kassan, inte veckor med aktivitetsstöd. Veckor som bara innehåller karensdagar påverkas inte.

Om du loggar in i Mina sidor kan du se hur många deltidsveckor du förbrukat.

När deltidsveckorna är slut
Det är inkomsten du haft från din deltidsanställning som avgör om du har rätt att säga upp dig från din deltidsanställning utan att drabbas av någon avstängning när dina deltidsveckor är slut.

Om månadsinkomsten från din arbetsgivare i snitt understiger din inkomst från enbart a-kassa med 10 procent kan du i regel säga upp dig från anställningen utan att drabbas av någon sanktion. Du bör ändå kontakta oss innan du lämnar anställningen för att få mer information.

Ensamstående med barn under 18 år?

Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Arbetsförmedlingen har mer information om detta.
 
Semester

För dig som är arbetssökande går det bra att resa bort och ta lediga dagar.

När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning från a-kassan att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till någon ersättning från a-kassan för tiden du är ledig.

Därför ska du fylla i att du inte kan ta arbete på dina tidrapporter de dagar du inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Är du däremot deltidsanställd ska du fylla i semester på din
tidrapport.

Studier 


Grundregeln är att du inte kan få ersättning från oss på a-kassan samtidigt som du studerar. För att kunna få ersättning krävs att dina studier är avslutade och att din avsikt är att söka och ta arbete, inte att fortsätta studera.

Det finns dock några undantag från detta. Mer om vad som gäller angående studier och vad vi behöver för information från dig kan du läsa nedan. Hör av dig om du har några frågor.

Avslutade studier

Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att vi ska kunna se dina studier som avslutade får du inte ha för avsikt att fortsätta med samma typ av studier. Du får inte heller ha resttentamina, uppsats eller examensarbete som du tänker arbeta med.

När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som så kallad överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

På Mina sidor intygar du dina studier. Du hittar formuläret under rubriken E-tjänster.

Meddela oss om du vill studera

Om du vill studera samtidigt som du får ersättning från a-kassan måste du ansöka om att få göra det innan du påbörjar studierna. Detta gäller oavsett om du tänker studera i liten omfattning eller bara på kvällarna. Även svenska för invandrare (SFI) räknas som studier.

Ansök om att få studera genom att fylla i och skicka formuläret Ansökan om att få studera under arbetslösheten som finns på Mina sidor.

Studera med ersättning

Det finns några undantag då du kan få ersättning från a-kassan samtidigt som du studerar. Du måste dock ansöka och få dina studier godkända av oss innan du börjar. I följande fall kan vi godkänna att du studerar samtidigt som du får ersättning:

Studier på deltid

Du kan få ersättning från a-kassan om du studerar högst 50 procent av heltid. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.

Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna. Om du tidigare deltagit i studierna vid sidan av ett arbete i minst 15 veckor kan du dock få ha studiemedel.

Du kan få ersättning från a-kassan för deltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

Studier på heltid

Du kan ha rätt till ersättning under studietiden om du har studerat på heltid vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete i minst 15 veckor och vill fortsätta studera på heltid när du blivit arbetslös. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna.
I ovanstående fall kan du få ersättning från a-kassan under heltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

Orienteringskurser och omställningsaktiviteter

Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid. Du kan få 15
ersättningsdagar per ersättningsperiod för tid du deltar i sådan kurs/aktivitet.

Läs mer

Så här tidrapporterar du


På Mina sidor ansöker du om ersättning genom att fylla i en tidrapport. Tidrapporten är underlaget för utbetalning av din ersättning.

På tidrapporten ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.

Du väljer själv hur ofta du vill skicka in tidrapporten. Du ska inte skicka in tidrapporten innan veckan som den gäller för har passerat. 

Om din tidrapport inte kommer in inom nio månader från den sista dagen på rapporten är rätten till ersättning för den veckan förlorad, om det inte finns synnerliga skäl.

 
Så fyller du i din tidrapport
 
 
•    Hela tidrapporten ska vara ifylld, även lördag och söndag. 
 
•    Du ska inte skicka in din tidrapport förrän tiden som tidrapporten avser har passerat. 
 
•    Har du varit sjuk, haft föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning är det viktigt att du fyller i det på tidrapporten. 
 
•    Har du varit förhindrad från att söka arbete någon dag är det viktigt att du fyller i att du inte kan ta arbete den dagen. 
 
•    Om du arbetar deltid och har en anställning med fast omfattning (procent av heltid) ska du alltid fylla i den procentsats som du är anställd för att arbeta, till exempel 50 procent. Tid som du arbetar utöver den överenskomna omfattningen fyller du i som timmar på respektive dag. 
 
•    Har du en behovsanställning/timanställning fyller du i de timmar som du arbetat. 
 
•    Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös.  
 
•    Om du har aktivitetsstöd från Försäkringskassan redovisar du denna/dessa som dagar då du inte kunnat arbeta. 
 
•    Om du påbörjar arbete (heltid, deltid eller timanställning) under samma vecka som du fyller i din tidrapport är det viktigt att du ändå fyller i hela din tidrapport, även lördag och söndag. Du ska dock bara markera arbete på lördag och söndag om du faktiskt har arbetat dessa dagar. I annat fall fyller du i arbetslös dessa dagar. 
 
Fyll i föräldrapenning 
 
Föräldrapenning ska redovisas på tidrapporten. Även om föräldrapenning på helgen inte påverkar din ersättningsrätt måste den ändå redovisas så att dina uppgifter hos oss och Försäkringskassan stämmer överens. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning med sjukpenningnivå eller lägstanivå. 
 
Samstämmiga uppgifter 
 
I det fall du har ¾ sjuk- eller föräldrapenning ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning. Tar du ut föräldrapenning på helgen påverkar det inte din rätt till ersättning från oss, men du ska ändå fylla i föräldrapenning på kassakorten så att din redovisning till oss stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan. 
Om du tar ut föräldrapenning fem vardagar per vecka räknas du som föräldraledig på heltid.  
 
Fyll i sjukdom 
 
Sjukdom ska fyllas i på dina tidrapporter - även på lördagar och söndagar. I det fall du har ¾ sjuk ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning 
Om du har en fast deltidsanställning ska du fylla i tidrapporten med fast omfattning samt de dagar som du är sjuk.
 
Förhindrad från att söka eller ta arbete 


Har du varit förhindrad från att söka eller ta arbete under en dag så är det viktigt att du redovisar det på din tidrapport genom att fylla i rutan "kan inte ta arbete". 


Redovisa jourtid 
 
Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid redovisas som arbetad tid på tidrapporten. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös. 
 
Fyll i schemalagd arbetstid 
 
Vi har många medlemmar som arbetar med schemalagd arbetstid/anställning med fast omfattning. För att du som har denna typ av anställning och samtidigt får ersättning från oss ska få rätt ersättning krävs det att du fyller i dina tidrapporter på rätt sätt. 
 
Om du får eller har ett arbete med en fast omfattning ska du fylla i de rutor som avser procentsats. Det viktiga är att din ifyllda arbetstid är lika med den arbetstid som senare redovisas per månad på arbetsgivarintyg. Detta för att du inte ska riskera att bli återbetalningsskyldig. 
 
Fyll i semester 
 
När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till ersättning från oss för tiden du är ledig. 

Ange att du inte kan ta arbete på dina tidrapporter de dagar som du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Rutorna för semester är till för dem som har semester från en anställning. 

Semesterdagar är alltid hela dagar 
Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för semester. Det kan också vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du kanske hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger för semester. Semesterdagar är alltid hela dagar. 
 
Skulle du ta semesterledigt en enstaka dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen. 
Alla dagar ska redovisas 
 
Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du är semesterledig. Du som normalt får arbetslöshetsersättning någon eller några dagar per vecka har inte rätt till någon arbetslöshetsersättning alls för vecka eller veckor där du tar ut hela veckoarbetstiden som semester. 
 
På dina tidrapporter ska du fylla i semester alla dagar hela semesterperioden. 
 
Exempel: Du som vanligtvis arbetar måndag, tisdag och fredag och tar semester dessa dagar har inte heller rätt till ersättning för onsdag och torsdag. På din tidrapport ska du fylla i semester hela veckan. 
Du som har din veckoarbetstid förlagd till fem dagar per vecka för att sedan vara arbetsfri i fem dagar har inte heller rätt till ersättning under den vecka eller de mellanliggande veckor som du har semester. Om du skulle ha arbetat vecka 28, 30 och 32 om det inte hade varit för semesterledigheten ska du fylla i semester alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32. 
 
För dig som arbetar extra samtidigt som du får ersättning 
 
Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete är det viktigt att du anmäler det till oss med en gång så får du veta hur arbetet påverkar ersättningen. Du styrker din anställning genom att skicka in ett anställningsbevis. Du ska också kryssa i rutan för att du påbörjat en anställning på tidrapporten. När du har du en timanställning ska du fylla i exakt det antal timmar du arbetar, dag för dag, på tidrapporten. Även arbete som du utför på kvällar och helger måste tas med. Om du arbetar ett helt dygn ska du fylla i totalt 24 arbetade timmar.  
 
Deltidsarbete 
 
Du som arbetar deltid med fast arbetstid och månadslön ska inte redovisa arbetet timme för timme. Du ska i stället redovisa anställningens omfattning på tidrapporten. Arbetar du till exempel 75 procent så är omfattningen av anställningen 75 procent som du ska fylla i. Om du har jobbat över eller jobbat extra ska du fylla i det som timmar utöver anställningens omfattning. 
 
Har du ojämnt schema och till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig nästa vecka ska du ändå redovisa anställningens omfattning på tidrapporten varje vecka. Kontakta oss om du har funderingar om hur du deklarerar deltidsarbete. 
 
Tillfällig anställning på heltid 
 
Har du en tillfällig anställning på heltid ska du meddela Arbetsförmedlingen och behöver då inte skicka in några tidrapporter. Om din tillfälliga anställning på heltid börjar mitt i en vecka ska du fylla i åtta timmar arbete från och med den veckodagen du börjar arbeta. På helgen fyller du i arbetslös om du inte har jobbat dessa dagar. Har du jobbat så skriver du antalet timmar du arbetat. Efter första arbetsveckan behöver du inte längre skicka in några tidrapporter. 
 
Ideellt arbete i kombination med arbetslöshet 
 
Om du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse hindrar det inte dig från att få ersättning om du är berättigad till det. 
Skulle ditt engagemang vid något tillfälle hindra dig från att ta arbete ska du fylla i det på tidrapporten. 
Får du ersättning för det arbete du utför ska du fylla i de timmar du arbetar som arbete. 
Meddela oss alltid om du har ett ideellt arbete och sänd in underlag om du har. 
 
Uppdragstagare, frilans, egenanställd 
  
Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

När du tar ett uppdrag gör a-kassan en bedömning om du ska ses som företagare (självständig uppdragstagare) eller som anställd (osjälvständig uppdragstagare). Om vi ser dig som anställd kan du få ersättning för arbetslös tid under uppdragets gång. Ses du i stället som en företagare måste all verksamhet vara helt avslutat innan du kan få ersättning. Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, 
 
Självständig uppdragstagare 
 
Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning, då jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag. 
 
Osjälvständig uppdragstagare  
 
En osjälvständig uppdragstagare kan få ersättning mellan uppdragen på samma sätt som en anställd kan få ersättning för icke arbetad tid, då osjälvständig uppdragstagare jämställs med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen. Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare.  

Ett krav för att du ska kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag 
 
Egenanställningsföretag 
 
Även när du tar uppdrag via ett egenanställningsföretag, exempelvis Frilans Finans, Cool Company eller Bolagsbolaget behöver vi göra en bedömning om hur självständig du är i förhållande till din/dina uppdragstagare för att bedöma om du har rätt till ersättning eller inte, Egenanställningsföretaget är endast en mellanpart mellan dig och din uppdragsgivare. 
 
Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

 

Fyll i konstnärligt arbete 
 
För dig som har konstnärligt arbete gäller speciella regler när du fyller i en tidrapport. Med konstnärligt arbete menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete. 
Kontakta oss alltid när det gäller konstnärligt arbete så kan vi hjälpa dig så att dt blir rätt. Det är bra om du sänder in kontrakt/anställningsavtal så snart som möjligt. 

 

Läs mer

Vanliga frågor under din arbetslöshet

 • En av förutsättningarna för att du ska få ersättning från oss att du lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende. Du ska på heder och samvete intyga att de uppgifter du lämnat är riktiga och fullständiga.

  Du ska också så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen, meddela oss när din situation förändras på något sätt som kan påverka din ersättning. Det kan handla om att du får ett jobb, börjar studera, blir sjuk eller något mindre som att du blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.

  Om du låter bli att meddela oss förändringar, eller om du lämnar felaktiga uppgifter, riskerar du att uteslutas som medlem. Om du utesluts som medlem innebär det att du inte kan få ersättning förrän efter tidigast 12 månader eftersom det tar 12 månader att uppfylla ett nytt medlemsvillkor.

  Du behöver dessutom uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du kan få ersättning på nytt.

  Om det finns skäl mot att utesluta dig kan du i stället frånkännas ersättning. Det betyder att du inte får någon ersättning från oss under ett antal dagar, i normalfallet 130 dagar.

 • Arbetsförmedlingen samarbetar med oss när det gäller dig som arbetssökande. Om du inte aktivt söker arbete kommer din platsförmedlare att meddela oss detta.

  Arbetsförmedlingen ska kontrollera att du aktivt söker arbete och i övrigt uppfyller kraven för rätt till ersättning.

  Om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte gör det kommer de att meddela oss detta. Vi utreder då din rätt till arbetslöshetsersättning.

  Se även under sanktioner.

 • Om du kommer tillbaka till oss inom ett år från det att du senast fick ersättning får du fortsätta på din tidigare period. Detta förutsatt att du har dagar kvar.

  Har det gått mer än ett år sedan du senast fick ersättning utreder vi om du får fortsätta på din tidigare period eller om du måste uppfylla villkoren för en ny.

  När du skickar in din första tidrapport via Mina sidor får du en fråga om vad du har gjort sedan du senast hade ersättning. Beroende på ditt svar får du sedan uppgifter på din att göra-lista. Var noga med att slutföra de uppgifter du får.

  Observera att andra regler kan gälla om du har arbetat utomlands. Kontakta oss på telefon 0771-469 100 om det är aktuellt för dig.

  Vad har du gjort sedan sist?

  Om du har haft ersättning för mer än 365 dagar sedan är det viktigt för oss att veta vad du har gjort sedan du hade ersättning senast.

  När man bedömer hur lång tid det var sedan du hade ersättning räknas inte så kallad överhoppningsbar tid. Exempel på överhoppningsbar tid är avslutade heltidsstudier eller månader som du kan visa att du varit helt sjuk, eller haft hel föräldrapenning.

  Månader där du har arbetat så mycket att månaden ingår i ett arbetsvillkor måste ändå ingå i kvalifikationstiden. Högst fem år kan hoppas över. Om ditt uppehåll beror på utlandsvistelse, arbete, semester eller annat som inte räknas som överhoppningsbar tid, betraktas ditt ärende som nytt hos oss. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få ersättning.

 • Om du har avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig ska du skicka oss en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

  Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det. Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning.

  Giltiga skäl för att slippa avstängning

  För att inte bli avstängd från rätten till ersättning krävs det mycket starka skäl, till exempel hälsoskäl, att arbetsgivaren inte betalat ut din lön, eller kränkande särbehandling. Man behöver kunna styrka att man gjort konstruktiva försök att lösa situationen. 

  Hälsoskäl ska vara styrkta med läkarutlåtande och det krävs att du innan uppsägningen har träffat en läkare som styrker att du inte kan utföra ditt arbete samt att det inte finns annat arbete hos arbetsgivaren som du kan ta. Försök till omplacering ska ha gjorts.

  45 dagar om du sagt upp dig själv
  Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl för din uppsägning riskerar du att bli avstängd från rätten till arbetslöshetsersättning under viss tid. 

  Har du sagt upp dig själv är den vanligaste avstängningstiden 45 ersättningsdagar. Under avstängningstiden ska du deklarera dina tidrapporter och skicka dem till oss.

  Som avstängningsdag räknas dag då du annars skulle ha fått arbetslöshetsersättning eller dag då du arbetat minst tre timmar. De 45 avstängningsdagarna ska fullgöras inom 112 kalenderdagar, räknat från dagen efter din sista anställningsdag.

  Efter tre gånger förlorar du ersättningsrätten
  Om du säger upp dig utan giltigt skäl tre gånger inom samma ersättningsperiod förlorar du rätten till ersättning och måste då uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till en ny ersättningsperiod

 • Grundregeln är att du inte kan få ersättning från oss på a-kassan samtidigt som du studerar. För att kunna få ersättning krävs att dina studier är avslutade och att din avsikt är att söka och ta arbete, inte att fortsätta studera.

  Det finns dock några undantag från detta. Mer om vad som gäller angående studier och vad vi behöver för information från dig kan du läsa nedan. Hör av dig om du har några frågor.

  Avslutade studier

  Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att vi ska kunna se dina studier som avslutade får du inte ha för avsikt att fortsätta med samma typ av studier. Du får inte heller ha resttentamina, uppsats eller examensarbete som du tänker arbeta med.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som så kallad överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

  På Mina sidor intygar du dina studier. Du hittar formuläret under rubriken E-tjänster.

  Meddela oss om du vill studera

  Om du vill studera samtidigt som du får ersättning från a-kassan måste du ansöka om att få göra det innan du påbörjar studierna. Detta gäller oavsett om du tänker studera i liten omfattning eller bara på kvällarna. Även svenska för invandrare (SFI) räknas som studier.

  Ansök om att få studera genom att fylla i och skicka formuläret Ansökan om att få studera under arbetslösheten som finns på Mina sidor.

  Studera med ersättning

  Det finns några undantag då du kan få ersättning från a-kassan samtidigt som du studerar. Du måste dock ansöka och få dina studier godkända av oss innan du börjar. I följande fall kan vi godkänna att du studerar samtidigt som du får ersättning:

  Studier på deltid

  Du kan få ersättning från a-kassan om du studerar högst 50 procent av heltid. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
  Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna. Om du tidigare deltagit i studierna vid sidan av ett arbete i minst 15 veckor kan du dock få ha studiemedel.

  Du kan få ersättning från a-kassan för deltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Studier på heltid

  Du kan ha rätt till ersättning under studietiden om du har studerat på heltid vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete i minst 15 veckor och vill fortsätta studera på heltid när du blivit arbetslös. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna.

  I ovanstående fall kan du få ersättning från a-kassan under heltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Orienteringskurser och omställningsaktiviteter

  Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

  Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid. Du kan få 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod för tid du deltar i sådan kurs/aktivitet.

 • För dig som är arbetssökande går det bra att resa bort och ta lediga dagar.

  När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning från a-kassan att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till någon ersättning från a-kassan för tiden du är ledig.

  Därför ska du fylla i att du inte kan ta arbete på dina tidrapporter de dagar du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

  Är du däremot deltidsanställd ska du fylla i semester på din tidrapport.

  Återanmäl dig på Arbetsförmedlingen


  Är du borta en längre period och blir avanmäld från Arbetsförmedlingen måste du på nytt anmäla dig som arbetssökande hos dem din första arbetslösa dag.  

 • Arbetsförmedlingen meddelar oss på a-kassan om det är så att du inte sköter ditt arbetssökande, tackar nej till ett erbjudet arbete eller kanske inte söker ett jobb som de anvisar dig.

  Utifrån det prövar vi sedan din rätt till fortsatt ersättning.

  Skulle du tacka nej till ett erbjudet arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller om du inte skulle söka ett arbete som Arbetsförmedlingen anvisar, eller om arbetsförmedlingen bedömer att du inte kan eller vill ta något arbete, meddelar de oss.

  När vi fått en ett meddelande hämtar vi in underlag från både dig och Arbetsförmedlingen för att därefter pröva om du har rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning.

  Att sköta sitt arbetssökande

  För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du sköta ditt arbetssökande. Det innebär att du måste medverka till att upprätta en individuell handlingsplan, lämna in din aktivitetsrapport varje månad, sköta dina kontakter med Arbetsförmedlingen, söka anvisade arbeten och även i övrigt söka arbete aktivt.

  Om vi efter utredning kommer fram till att du inte sköter ditt arbetssökande händer följande:

  1.    får du en varning första gången

  2.    stängs du av i 1 (en) ersättningsdag andra gången

  3.    stängs du av i 5 ersättningsdagar tredje gången

  4.    stängs du av i 10 ersättningsdagar den fjärde gången.

  5.    förlorar du din ersättning den femte gången och kan inte få ersättning igen förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor, och övriga villkor.

  Du får inte förlänga din arbetslöshet

  För att ha rätt till ersättning från oss får du inte själv vara orsak till att din arbetslöshet förlängs. Därför måste du:

  6.    tacka ja om du erbjuds ett arbete som är lämpligt för dig

  7.    göra så gott du kan när du erbjuds anställning eller går på intervju

  8.    tacka ja om Arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program som du
  kan få aktivitetsstöd för.

  Åtgärder om du orsakar att din arbetslöshet förlängs
  Om du själv är orsak till att du förlänger din arbetslöshet vidtas följande åtgärder:

  9.    den första gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar

  10.    den andra gången stängs du av i 10 ersättningsdagar

  11.    den tredje gången stängs du av i 45 ersättningsdagar, och

  12.    den fjärde gången du stängs av stoppas ersättningen och du kan inte få den igen förrän du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor, och övriga villkor.

  Tillfälligt ersättningsstopp under utredning

  Om vi får uppgifter som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning kan vi tillfälligt stoppa din ersättning under utredningstiden. Under en pågående ersättningsperiod kan din ersättning stoppas om vi misstänker att det är sannolikt att du:

  13.    inte står till arbetsmarknadens förfogande

  14.    har avvisat en anvisning till jobbgarantin för ungdomar

  15.    kommer att stängas av från ersättning

  16.    kommer att uteslutas som medlem eller frånkännas ersättning.

  Om du inte uppfyller grundvillkoren har du inte rätt till arbetslöshetsersättning.

 • Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli återbetalningsskyldig. Därför ska du meddela oss detta på en gång.

  Om något förändras i din situation under tiden du får ersättning från oss är du skyldig att meddela oss detta. Om du själv orsakat att du fått för mycket ersättning måste du återbetala den även om du inte insett att den var felaktig.

  Om det inte är du som orsakat att du fått fel ersättning behöver du bara betala tillbaka den om du insett, eller borde ha insett, att den var felaktig.

  Betala tillbaka ersättning om du får skadestånd

  Du kan också komma att bli återbetalningsskyldig om du, efter att ha fått ersättnings från oss, kommer överens med din tidigare arbetsgivare om ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för en viss period. Den ersättning vi har betalat ut för samma period som du får ekonomiskt skadestånd för ska då återbetalas.

  Skuldsanering kan vara en anledning till eftergift

  I vissa fall kan vi bevilja så kallad eftergift. Det innebär att vi kan besluta att du inte behöver betala tillbaka en del av, eller hela, det belopp som vi kräver tillbaka. Vi beviljar det bara om det finns särskilda skäl för det. Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara att du genomgår en skuldsanering.

  Felaktigt utbetald ersättning måste utredas

  En stor del av den ersättning som vi betalar ut består av statsbidrag. Om vi har betalat ut felaktig ersättning så måste vi betala tillbaka den ersättningen till staten. Det är därför vi måste göra en utredning om något tyder på att du fått för mycket ersättning från oss.

 • Du kan få ersättning från a-kassan i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod.

  Resterande veckor i ersättningsperioden får du endast använda när du inte arbetar. Regeln kallas för 60-veckorsregeln.

  Vad räknas som en deltidsvecka?

  En deltidsvecka är en vecka där du arbetat och fått ersättning från oss för en eller flera dagar. Oavsett om du har arbetat en eller fyra dagar i en vecka så räknas den veckan som en deltidsvecka, om du fått ersättning från oss under samma vecka.
  60-veckorsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar.
  Betald semester räknas som arbete. Regeln gäller endast för veckor med ersättning från a-kassan, inte veckor med aktivitetsstöd. Veckor som bara innehåller karensdagar påverkas inte.

  Om du loggar in i Mina sidor kan du se hur många deltidsveckor du förbrukat.

  När deltidsveckorna är slut

  Det är inkomsten du haft från din deltidsanställning som avgör om du har rätt att säga upp dig från din deltidsanställning utan att drabbas av någon avstängning när dina deltidsveckor är slut.

  Om månadsinkomsten från din arbetsgivare i snitt understiger din inkomst från enbart a-kassa med 10 procent kan du i regel säga upp dig från anställningen utan att drabbas av någon sanktion. Du bör ändå kontakta oss innan du lämnar anställningen för att få mer information.

  Ensamstående med barn under 18 år?

  Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Arbetsförmedlingen har mer information om detta.

 • En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten, som du lämnar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du haft, samtal med studie- och yrkesvägledare du haft och utbildningar du har sökt. Din aktivitetsrapport ska lämnas in senast den 14:e varje månad.

  Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på vad som gäller för aktivitetsrapporterna. Det är också hos dem du rapporterar dina ärenden.

 • Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får arbetslöshetsersättning minskas din ersättning. Ersättningen påverkas dock inte av privat pensionssparande.

  Om du har allmän pension från Pensionsmyndigheten, eller tar ut tjänstepension, minskas din ersättning. Du är skyldig att anmäla pensionsutbetalningar till oss även om beloppen är låga.
  Pensionsavdraget är antingen 1/260 av din årspension eller 1/22 av din månadspension.

  Medlemskapet upphör automatiskt vid 66

  •    Medlemskapet upphör automatiskt den första i den månad du fyller 66 år. Om du inte går i pension vid 66 år utan fortsätter att jobba har du inte rätt att vara med i a-kassan. Om du går i pension innan du är 66 år, och då vill lämna a-kassan, måste du själv, skriftligen, ansöka om utträde. Det gör du enklast genom all logga in på Mitt medlemskap.

  Privat pension påverkar inte dagpenningen.

  Arbetslöshetsersättningen är pensionsgrundande.

 • Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

  När du tar ett uppdrag gör a-kassan en bedömning om du ska ses som företagare (självständig uppdragstagare) eller som anställd (osjälvständig uppdragstagare). Om vi ser dig som anställd kan du få ersättning för arbetslös tid under uppdragets gång. Ses du i stället som en företagare måste all verksamhet vara helt avslutat innan du kan få ersättning. Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, 
   
  Självständig uppdragstagare 
   
  Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning, då jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag. 
   
  Osjälvständig uppdragstagare  
   
  En osjälvständig uppdragstagare kan få ersättning mellan uppdragen på samma sätt som en anställd kan få ersättning för icke arbetad tid, då osjälvständig uppdragstagare jämställs med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen. Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare.  

  Ett krav för att du ska kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag 
   
  Egenanställningsföretag 
   
  Även när du tar uppdrag via ett egenanställningsföretag, exempelvis Frilans Finans, Cool Company eller Bolagsbolaget behöver vi göra en bedömning om hur självständig du är i förhållande till din/dina uppdragstagare för att bedöma om du har rätt till ersättning eller inte, Egenanställningsföretaget är endast en mellanpart mellan dig och din uppdragsgivare. 
   
  Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

 • Om du planerar att starta ett företag under tid du har ersättning från a-kassan är det viktigt att du kontaktar oss så att du inte får felaktig ersättning. 

  Från när du anses vara företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen så har du inte längre rätt till a-kassa. De omständigheter vi tittar på i vår bedömning är bland annat om du har skaffat lokal eller F-skatt samt om du har sänt offerter, börjat ingå avtal eller marknadsföra rörelsen.  

  För att avgöra om du ska ses som arbetslös eller som företagare behöver vi information om hur långt du har kommit i dina förberedelser. Du behöver du fylla i frågeformuläret "Håller på att starta företag" via Mina sidor. Utifrån vad du har gjort gör vi en samlad bedömning av om du ska ses som företagare eller inte. 

  Om Arbetsförmedlingen har beviljat stöd vid start av näringsverksamhet, även kallat ”starta eget-bidrag” kan du söka aktivitetsstöd från Försäkringskassan.